Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Bytový dům v Růžové ulici

Architekti: Šafr Hájek Architekti s.r.o.
Investor: ? (vlastník pozemku Arcibiskupství pražské)
Adresa: Praha 1-Nové Město, Růžová ul., parcela č. 117/1, 117/2, 2326
Od - do: 2016
Účel stavby: bytový dům

29. 11. 2016 požádal investor stavby Odbor stavebního řádu MHMP, aby řízení o odvolání bylo přerušeno. Usuzujeme, že se bude snažít nějakým opravným prostředkem zvrátit nové závazné stanovisko MK ČR, které je vůči jeho záměru zamítavé, a znamenalo by též zrušení již vydaného územního rozhodnutí v rámci odvolání. Termín je stanoven na 28. 2. 2016 a nezbývá tedy než čekat, jak se věci vyvinou.

20. 10. 2016: Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR vydal v rámci odvolacího řízení proti územnímu rozhodnutí na základě žádosti odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy nové závazné stanovisko, které shledalo stavební záměr výstavby bytového domu na území farní zahradyv Růžové ulici za nepřípustný. Toto závazné stanovisko publikujeme mezi dokumenty kauzy.

Základní informace:

V Růžové ulici na Novém Městě se dochoval relikt středověké situace z doby parcelace místa kolem roku 1396. Tehdy byla rozparcelována velká "růžová" zahrada patřící k farnosti kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Při vlastní faře byla ponechána nezastavěná plocha jako zahrada. Tato zahrada nebyla v minulosti nikdy zastavěna a unikátem se stala její ohradní zeď lícující s uliční frontou Růžové uice. Díky uvedené ohradní zdi, v minulosti typickému, nyní ale unikátnímu prvku novoměstské zástavby, vidíme z tohoto místa kostel sv.Jindřicha i zvonici v podobné dominantní poloze jako je viděl obyvatel středověké Prahy.

Na místě je plánována stavba obytného domu, a to přesto, že územní plán plochu zahrady v plném rozsahu chrání značkou: zeleň určená k ochraně -památkového významu.

Stavbu schválil Odbor památkové péče MHMP oproti nesouhlasnému stanovisku Národního památkového ústavu. V územním řízení bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému se odvolal Klub Za starou Prahu jako opomenutý účastník, na základě zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dokumenty kauzy:

1. Závazné stanovisko OPP MHMP

2. Územní rozhodnutí OV MČ Praha 1

3. Odvolání opomenutého účastníka územního řízení.

4. Sdělení OV MČ Praha 1, že Klub Za starou Prahu z řízení vylučuje.

5. Odvolání proti vyloučení z řízení.

6. Připuštění KZSP do řízení OSŘ MHMP.

7. Odvolání Klubu Za starou Prahu proti územnímu rozhodnutí.

8. Závazné stanovisko MK ČR

9. Přerušení odvolacího řízení na žádost investora