Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Juditina věž

Architekti: Ateliér KAVA, architekt Karásek
Investor: Městská část Praha 1
Adresa: Mostecká 1
Účel stavby: rekonstrukce

26. 3. 2019 - V Juditině věži se uskutečnila schůzka starosty MČ Prahy 1 Pavla Čižinského a dalších členů samosprávy i státní správy MČ s projektanty rekonstrukce věže, památkáři a zástupci Klubu Za starou Prahu jako současného nájemce věže.  Starosta vyjádřit zcela jednoznačné stanovisko, že věž musí být opravována jen v nejnutnějším rozsahu a vždy za součinnosti nájemce, který má platnou smlouvu na užívání objektu až do roku 2093.  Neprůhledné plánování přestavby věže k utajenému využití a snahy o vystěhování Klubu z důvodu zveličených statických poruch jsou tedy snad zažehnány.     

11. 6. 2018 - Klub Za starou Prahu napsal opakovaný dopis starostovi Městské části Praha 1 Oldřichu Lomeckému a na vědomí všem zastupitelům MČ s výzvou, aby vzal při přípravě rekonstrukce Juditiny věže v potaz názory oprávněného nájemce objektu a zahájil vzájemnou komunikaci. K dopisu byl přiložen znalecký posudek, který potvrzuje, že Juditina věž nemá žádná vážná statická narušení, která by bránila v dosavadním způsobu využití. Co jí však chybí je pečlivá a pravidelná údržba ze strany vlastníka.

10. 4. 2018 - Opoziční zastupitelé MČ Prahy 1 Kateřina Klasnová a Petr Kučera prosadili do jednání zastupitelstva městské části bod, v němž požadují v zájmu větší transparentnosti při plánování stavebních a dalších záměrů přenést rozhodování o Juditině věži na zastupitelstvo. Projednání bodu včetně interpelace předsedkyně Klubu Za starou Prahu a odpovědi starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je zaznamenáno ve stenozáznamu na stranách 87-100.     

14. 3. 2018 - Klub Za starou Prahu uspořádal tiskovou konferenci s název Fake News starosty Lomeckého. Tisková zpráva. 
Blesk, zpráva ČTK na webu Artalk

26. 2. 2018 - Starosta Městské části Praha 1 O.Lomecký odpovídá interpelujícím zastupitelům ohledně Juditiny věže a vztahu s Klubem Za starou Prahu. 

13. 2. 2018 - Památková inspekce vydala rozhodnutí, v němž zrušila Rozhodnutí OPP MHMP jako nezákonné. Mezi jiným vytýká výkonnému orgánu, že se dostatečně nevyrovnal se zamítavým názorem NPÚ a vlastní souhlasné stanovisko nepodložil jasnými argumenty. 

31. 1. 2018 - Na základě dopisu zastupitelům interpelovali dva zastupitelé starostu na jednání zastupitelstva MČ Prahy 1. Odpověď starosty nezpochybňuje práva Klubu jako oprávněného nájemce, zároveň však ukazuje starostovy velmi chatrné informace o podstatě problému. 

10. 1. 2018 - Klub Za starou Prahu oslovil dalším dopisem starostu a všechny zastupitele MČ Prahy 1. Na základě příslušných paragrafů občanského zákoníku vyslovuje nesouhlas se zamýšlenou rekonstrukcí, kterou nepovažuje v navrženém rozsahu za odůvodněnou.

21.11. 2018 - Klub Za starou Prahu vydal k situaci Juditiny věže Tiskovou zprávu.

25. 9. 2017 - Klub Za starou Prahu oslovil starostu MČ Prahy 1 Oldřicha Lomeckého s dotazem, jak si představuje řešení situace s oprávněným nájemcem, tedy s KZSP, s nímž se podle záměru do budoucna ve věži nepočítá. Na dopis Klub nedostal odpověď. Teprve na druhý dopis, zaslaný 30. 11. 2017 podle zákona 106/99 Sb. odpověď dne 14. 12. 2017 přišla.

25. 9. 2017 - Klub Za starou Prahu podal na Památkovou inspekci MK ČR podnět k přezkumu Rozhodnutí OPP MHMP. 21. 10. 2017 podává podnět k přezkumu i NPÚ.

29. 8. 2017 - Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy vydává jako výkonný státní orgán Rozhodnutí, němž se neztotožňuje s názorem NPÚ a sporný návrh rekonstrukce povoluje. Klade zároveň řadu podmínek, v nichž požaduje zpracovat další statické, mykologické a restaurátorské průzkumy.  
 
25. 11. 2016 - Národní památkový ústav nesouhlasí s navrženou rekonstrukcí Juditiny věže, považuje ji za neodůvodněně razantní, používající vůči románské památce necitlivé, průmyslové metody statického zajištění, které navíc při současném využití věže Klubem Za starou Prahu nejsou zapotřebí.

Základní informace:
Klub Za starou Prahu sídlí od roku 1927 v menší Malostranské mostecké věži zvané Juditina. Současná platná nájemní smlouva byla uzavřena s Městskou částí Praha 1 v roce 1994 na dobu určitou 99 let za symbolické nájemné. Klub užívá kancelář v druhém patře a zasedací síň ve třetím patře. V objektu má rozsáhlou pragensistickou knihovnu, sbírku fotografií a cenný památkářský archiv. Zároveň Klub provozuje od roku 2007 v přízemí věže přednáškovou síň a v přilehlém prostoru bývalé celnice specializované knihkupectví. Přízemí Klub opravil z vlastích prostředků a s využitím dobrovolnické práce, celkově v hodnotě více než miliónu Kč. 
V roce 2017, kdy Klub slavil 90 let nepřetržitého užívání věže, podala Městská část Praha 1 na odbor památkové péče magistrátu žádost o schválení záměru rekonstrukce věže pro nespecifikované výstavní využití, aniž se s Klubem jako oprávněným nájemcem s platnou nájemné smlouvou domluvila, jakým způsobem chce řešit jeho situaci.