Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Zpráva o hospodaření 2017

Zpráva o hospodaření KLUBU ZA STAROU PRAHU v roce 2017

KLUB ZA STAROU PRAHU se stal od 1. 1. 2014 plátcem daně z přidané hodnoty a přešel z vedení daňové evidence na podvojné účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou již sledovány pro účely zjišťování hospodářského výsledku příjmy a výdaje, ale náklady a výnosy.

Celkové výnosy za rok 2017 dosáhly částky 1.607.216 Kč a celkové náklady 1.579.776 Kč.

Klub Za starou Prahu v roce 2017 vykázal hospodářský výsledek: zisk 27.440,- Kč

 

I.                     Výnosy – 1.607.216 Kč

 

Výnosy se skládají:

z tržeb za prodej zboží v knihkupectví Juditina věž, které tvoří největší část výnosů, v roce 2017 to bylo 1.098.180,- Kč

– z toho 706.299,- Kč za prodej v knihkupectví (v roce 2016 835.793,- Kč) a 391.880,- Kč za prodej přes internetový obchod (v roce 2016 431.662,- Kč)

Doplňkové služby při prodeji zboží - výnosy z poštovného za zasílané objednané zboží činily 32.383,- Kč (v roce 2016 32.662,- Kč)

Členské příspěvky byly v roce 2017 přijaty ve výši 373.250,- Kč, což je o 13.800,- Kč více než v loňském roce.

Dotace (grant na Věstník) z Ministerstva kultury činila 80.000,- Kč.

Další části výnosů tvoří služby spojené s průvodcovstvím, inzerce ve Věstníku, příprava přednášek ve výši 22.070,- Kč.

Úroky z bankovních účtů a kurzové zisky činily 1.307,- Kč.  

 

II.                   Náklady – 1.579.776 Kč

 

Náklady se skládají:

Největší položku nákladů tvoří náklady na nákup zboží (knih) pro knihkupectví a zásilkový obchod, které za rok 2017 činily 801.152,- Kč (v roce 2016 953.883,- Kč).

Ostatní náklady byly vynaloženy následovně:

Náklady na provoz a energie činily 51.271,- Kč a 10.576,- Kč bylo zaplaceno na pojištění odpovědnosti podnikatelů

Mzdové náklady – tj. mzdy pracovníkům knihkupectví činily 243.020,- Kč

Spotřeba materiálu 14.390,- Kč:

-           kancelářské potřeby, úklid, režie                                           7.947,- Kč

-           nákup drobného vybavení – vysavač, kávovar, disk 6.443,- Kč

Náklady na služby ve výši 424.985,- Kč byly vynaloženy následovně:

-           Náklady na vydání 3 čísel Věstníku celkem ve výši 205.410,- Kč

o    typografie a sazba                                   41.756,- Kč

o    tisk časopisu                                             118.518,- Kč

o    autorské honoráře                                    10.575,- Kč

o    rozeslání časopisu                                      34.561,- Kč

-           občerstvení, ceny do soutěže                                     4.248,- Kč

-           tisk diplomů, členských známek                                11.077,- Kč

-           zajištění prostor                                                         18.420,- Kč

-           kopírování, ostatní služby                                          2.621,- Kč

-           administrativní práce                                     14.400,- Kč

-           internet, domény, webhosting                                   49.714,- Kč

-           vedení účetnictví                                                        42.000,- Kč

-           telefonní poplatky + Mediatel                                   10.926,- Kč

-           restaurování modelu Prahy                            17.000,- Kč

-           poštovné (37.240,- knihk. + 7.743,- kanc.)    44.983,- Kč

-           doprava, přeprava                                                      1.164,- Kč

Účetní odpisy majetku byly zaúčtované do nákladů ve výši 3.786,- Kč

Náklady na bankovní poplatky za vedení účtu: 17.010,- Kč a poplatky za platby platebními kartami: 13.498,- Kč

Klub dále zaplatil kolky a soudní poplatky ve výši 4.130,- Kč.

Byl zaplacen členský příspěvek Europa Nostra ve výši 6.927,- Kč.

 

III.                 Stav bankovních účtů a pokladen:

 

Ke dni 31. 12. 2017 měl Klub na bankovních účtech u České spořitelny 683.360,- Kč a hotovost v pokladně 17.870,- Kč.

 

V Praze dne 12. 3. 2018

 

Zpracovala:

Marcela Součková

Účetní Catherine Life, a.s.