Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Zpráva o hospodaření 2020

Zpráva o hospodaření KLUBU ZA STAROU PRAHU v roce 2020

Celkové výnosy Klubu Za starou Prahu za rok 2020 dosáhly částky 1 450 956,- Kč a celkové náklady 1 584 191,- Kč

Klub Za starou Prahu v r. 2020 vykázal celkový hospodářský výsledek ztrátu 133 235,- Kč.

I.                     Výnosy – 1 450 956,- Kč

Výnosy se skládají:

z tržeb za prodej zboží v knihkupectví Juditina věž, které tvoří největší část výnosů, v roce 2020 to bylo 1 053 841,- Kč

z toho:

-           425 518,- Kč za prodej v knihkupectví (v roce 2019 601.362, - Kč)

-           628 323,- Kč za prodej přes internetový obchod (v roce 2019 399.155,- Kč)

Změnu struktury tržeb, tzn. pokles tržeb v knihkupectví, a naopak nárůst prodeje přes internetový obchod ovlivnila situace vzniklá epidemií COVID-19 a s tím souvisejícími vládními opatřeními.

Doplňkové služby při prodeji zboží – výnosy z poštovného za objednané zboží činily 59 799,- Kč (v roce 2019 35.889, - Kč)

Další části výnosů tvoří tržby z prodeje služeb – služby spojené s průvodcovstvím, inzerce ve Věstníku, příprava přednášek ve výši 11 000,- Kč.

Členské příspěvky byly v roce 2020 přijaty ve výši 325 305,- Kč, což je o 48.936,- Kč méně než v loňském roce (v roce 2019 – 374.241, - Kč)

Dotace (grant na Věstník) z Ministerstva kultury v roce 2020 nebyla poskytnuta.  

Úroky z bankovních účtů a kurzové zisky činily 959,- Kč.

Jiné provozní výnosy 51,- Kč.

           

II.                   Náklady – 1 584 191 Kč

Největší položku nákladů tvoří náklady na nákup zboží (knih) pro knihkupectví a zásilkový obchod, které za rok 2020 činily 755.910,- Kč (v roce 2019 795.786,- Kč).

Náklady na provoz:

-           energie 45 294,- Kč

-           pojištění odpovědnosti podnikatelů 10 456,- Kč

Náklady na spotřebu materiálu činily 10.805, - Kč:

Kancelář:

-           Kancelářské potřeby + materiál                  3.889, - Kč

Knihkupectví:

-           kancelářské potřeby, úklid, režie                 6.915, - Kč

Náklady na služby ve výši 597 710,- Kč byly vynaloženy následovně:

-           Náklady na vydání 3 čísel Věstníku celkem ve výši 227 097,- Kč:

o    typografie a sazba                              40.364,- Kč

o    tisk časopisu                                           146.269,- Kč

o    autorské honoráře                                2.440, - Kč

o    rozeslání časopisu                                  38.024,- Kč

-           tisk diplomů, členských známek, zprac.poukázek                                   21.794,- Kč

-           zajištění prostor – pronájem sálu                                                            11.000,- Kč

-           poštovné kanc.                                                                                         3.706, - Kč

-           nájemné                                                                                                  66.968,- Kč

-           internet, domény, webhosting                                                                60.469,- Kč

-           vedení účetnictví                                                                                      40.801,- Kč

-           telefonní poplatky                                                                                    6.938,- Kč

-           poštovné                                                                                                   74.809,- Kč

-           dopravné a ostatní náklady                                                                     6.517,- Kč

-           zprostředkování prodeje knih                                                                  77.610,- Kč

Mzdové náklady – tj. mzdy pracovníkům knihkupectví činily 127.902,- Kč (v roce 2019 to bylo 245.829, - Kč)

Pokles mzdových nákladů byl způsoben účtováním provize za zprostředkování prodeje knih do nákladů služeb, nikoliv mzdových.

Účetní odpisy majetku byly zaúčtované do nákladů ve výši 3.786, - Kč

Náklady na bankovní poplatky za vedení účtu: 14.301,- Kč a poplatky za platby platebními kartami: 11.003, - Kč.

Byl zaplacen členský příspěvek Europa Nostra ve výši 6.996, - Kč.

 

III.                 Stav bankovních účtů a pokladen:

 

Ke dni 31. 12. 2020 měl Klub na bankovních účtech u České spořitelny 530.802, - Kč a hotovost v pokladně 8.416, - Kč.

 

V Praze dne 31. 3. 2021

Zpracovala:

Marcela Součková

Účetní Catherine Life, a.s.