Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Zpráva o hospodaření 2021

Zpráva o hospodaření KLUBU ZA STAROU PRAHU v roce 2021

  Celkové výnosy Klubu Za starou Prahu za rok 2021 dosáhly částky 1 810 241,- Kč a celkové náklady 1 910 972,- Kč

Klub Za starou Prahu v r. 2021 vykázal celkový hospodářský výsledek ztrátu – 100 731,- Kč.  

I.                     Výnosy – 1 810 241,- Kč

 

Výnosy se skládají:

z tržeb za prodej zboží v knihkupectví Juditina věž, které tvoří největší část výnosů, v roce 2021 to bylo 1 124 394,- Kč

z toho:

-           515 388,- Kč za prodej v knihkupectví (v roce 2020 425.518, - Kč)

-           609 006,- Kč za prodej přes internetový obchod (v roce 2020 628.323, - Kč)

 

Struktura tržeb, tzn. pokles tržeb v knihkupectví, a naopak nárůst prodeje přes internetový obchod byla stále ovlivněna situací spojenou epidemií COVID-19 a s tím souvisejícími vládními opatřeními.

Doplňkové služby při prodeji zboží – výnosy z poštovného za objednané zboží činily 58 243,- Kč (v roce 2020 59.799, - Kč)

Další části výnosů tvoří tržby z prodeje služeb – inzerce ve Věstníku, příprava přednášek ve výši 14 000,- Kč.

Členské příspěvky byly v roce 2021 přijaty ve výši 527 442,- Kč, což je o 202.137, - Kč více než v loňském roce (v roce 2020 – 325.305, - Kč)

Dotace (grant na Věstník) z Ministerstva kultury v roce 2021 byla poskytnuta ve výši 85 000,- Kč.  

Úroky z bankovních účtů a kurzové zisky činily 1 162,- Kč.

           

II.                   Náklady – 1 910 972 Kč

Největší položku nákladů tvoří náklady na nákup zboží (knih) pro knihkupectví a zásilkový obchod, které za rok 2021 činily 755 710,- Kč (v roce 2020 755.910, - Kč).

Náklady na provoz:

-           nájemné studovna, archiv, knihovna (nově pronaj. prostor)                        144.000,- Kč

-           energie 80 157,- Kč – náklady na energii stouply díky nově pronajatému prostoru:

o    20.687, - Kč PRE studovna, archiv, knihovna

o    46.972, - Kč PRE

o    12.499, - Kč – služby Městská část Praha 1

-           pojištění odpovědnosti podnikatelů 10 456,- Kč

Náklady na spotřebu materiálu činily 47.136, - Kč:

Kancelář:

-           Kancelářské potřeby + materiál                                   4.830, - Kč

-           Nákup drobného materiálu (nákup regálů...)            15.114, - Kč

Knihkupectví:

-           kancelářské potřeby, úklid, režie                      7.735,- Kč

-           Nákup drobného materiálu                           19.457,- Kč

 

 

 

Náklady na služby ve výši 896.484, - Kč byly vynaloženy následovně:

-           Opravy a udržování – úpravy vnitřních prostor Juditiny věže     150.887,-Kč

-           Náklady na vydání 3 čísel Věstníku celkem ve výši 181 091,- Kč:

o    typografie a sazba                              38.139,- Kč

o    tisk časopisu                                           105.600,- Kč

o    autorské honoráře                                15.050, - Kč

o    rozeslání časopisu                                  22.302,- Kč

kancelář:

-           tisk diplomů, členských známek, zprac.poukázek                                   13.061,- Kč

-           internetové služby kanc.                                                                          10.935, - Kč

-           poštovné kanc.                                                                                         9.309, - Kč

-           nákup vína – cena klubu                                                                          5.080,- Kč

-           soudní poplatky                                                                                        6.000,- Kč

knihkupectví:

-           internet, domény, webhosting                                                                58.851,- Kč

-           poštovné                                                                                                   71.325,- Kč

-           dopravné a ostatní náklady                                                                     2.327,- Kč

-           zprostředkování prodeje knih                                                                  202.800,- Kč

-           ostatní náklady (kurzové ztráty, odpis pohledávek)                                5.554,- Kč

-           vedení účetnictví                                                                                      38.250,- Kč

-           telefonní poplatky                                                                                    6.948,- Kč

 

Mzdové náklady – tj. mzdy pracovníkům knihkupectví činily 68.615, - Kč (v roce 2020 to bylo 127.902, - Kč)

Pokles mzdových nákladů byl způsoben účtováním provize za zprostředkování prodeje knih do nákladů služeb, nikoliv mzdových.

Účetní odpisy majetku byly zaúčtované do nákladů ve výši 3.786, - Kč

Náklady na bankovní poplatky za vedení účtu: 15.290, - Kč a poplatky za platby platebními kartami: 15.865, - Kč.

Byl zaplacen členský příspěvek Europa Nostra ve výši 7.337, - Kč.

 

III.                 Stav bankovních účtů a pokladen:

 

Ke dni 31. 12. 2021 měl Klub na bankovních účtech u České spořitelny 359.540,- Kč a hotovost v pokladně 48.651, - Kč.

 

V Praze dne 31. 3. 2022

Zpracovala:

Marcela Součková

Účetní Catherine Life, a.s.