Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Budova LINE na Vítězném náměstí

9. 2. 2012 - Klub Za starou Prahu podal počátkem roku 2013 podnět na Památkovou inspekci MK ČR, v němž se píše: 

     ...obracíme se na Vás s žádostí o přezkoumání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy čj. S-MHMP 716497/2012 z 9. 7. 2012, které se týká novostavby polyfunkční budovy v severovýchodním segmentu Vítězného náměstí v Praze 6-Bubenči na území památkové zóny vyhlášené 1. 11. 1993 vyhláškou Hlavního města Prahy č. 10/1993.

     Důvodem našeho podání je zjevný nesoulad mezi deklarovanými podmínkami pro stavební a další činnost na území zóny v článku 4 uvedené vyhlášky a schváleným architektonickým návrhem. Ve vyhlášce je v případě nové zástavby na území zóny požadováno zohlednění jejího charakteru a měřítka, rovněž pak zachování urbanisticko-architektonických hodnot území je uváděno dokonce jako poslání památkové zóny v jednom z úvodních článků vyhlášky. Hodnocení tohoto kritéria, tedy souladu navržené novostavby s charakterem zástavby památkové zóny, je však v závazném stanovisku magistrátu nejen opomenuto, ale schválením záměru bez zásadních podmínek a řádného zdůvodnění dokonce bagatelizováno či ignorováno. Pozornost je v textu stanoviska věnována jen srovnání výšek stávající a navržené zástavby, což ovšem nic nevypovídá o schopnosti architektury vstoupit do daného území harmonicky a v souladu s jeho chráněným charakterem.

     Území urbanistického celku na rozhraní Dejvic a Bubenče, navrženého architektem Antonínem Englem ve 20. letech 20. století, a v průběhu dalších desetiletí bohužel nedokončeného, není nahodilým souborem staveb, mezi nimiž by se výrazná odlišná architektura uplatnila jako vítaný akcent. Jde o stavební soubor, který není charakterizován jen objemovými parametry, ale i dalšími prvky, které se týkají například rastru fasád a tvaru střech. Jsme si samozřejmě vědomi, že nelze požadovat dokončení náměstí v Englově původním řešení architektonickém i materiálovém, byť bylo již kdysi vyprojektováno, v případě tohoto návrhu však jde o svévolné vizuální vybočení z urbanistického schématu a přebití klidného charakteru englovského novoklasicismu dráždivou linií organické architektury. Nic nemá k sobě dále, než tyto dva principy. O dodržení poslání, podmínek i samotného smyslu památkové zóny tak nelze vůbec hovořit.

     Jak z textu vyplývá, domníváme se, že posouzením navržené novostavby z památkového hlediska na daném chráněném území jako přípustné, a to bez řádného zdůvodnění a vysvětlení, byla ignorována závazná pravidla vyhlášky a překročena kompetence památkového orgánu. Z tohoto důvodu se obracíme na Památkovou inspekci MK ČR s žádostí o přezkoumání zákonnosti výše uvedeného závazného stanoviska.

 

Památková inspekce již potvrdila, že podnět přijala a vyžádala si od OPP MHMP podklady. Zda na základě našeho podnětu zahájí přezkumné řízení však nelze předem odhadnout. V případě, že by zrušila vydané závazné stanovisko, nemohl by se investor ucházet o územní rozhodnutí ani stavební povolení.   

Informace o kauze v idnes - čtěte ZDE.