Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Dopis ministru Baxovi - hotel Černý kůň v Kutné Hoře

14. února 2024 

Vážený pan Mgr. Martin Baxa 
Ministr kultury České republiky 
Maltézské náměstí 1 
118 11 Praha 1 – Malá Strana 

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás v naléhavé záležitosti – v zájmu ohrožení památkové rezervace Kutné Hory, památky světového dědictví. 

Klub Za starou Prahu se jako nepolitické občanské sdružení od svého vzniku v roce 1900 věnuje nepřetržitě ochraně památek. Skrze historické vazby patří do širšího okruhu zájmu Klubu také Kutná Hora, a to již od desátých let minulého století. Jedno z našich nejcennějších měst, městská památková rezervace a lokalita světového dědictví UNESCO, má definitivně přijít o výraznou kulturní památku – dům čp. 314 v Kollárově ulici (bývalý hotel Černý kůň). 

Dlouholetá kauza vědomě zanedbávaného objektu vyvrcholila neobhajitelným rozhodnutím ministerstva kultury o zrušení prohlášení stavby za kulturní památku (č. j.: MK 70655/2023 OPP; sp. zn.: MK-S 8951/2017 OPP).

Historie původně středověkého paláce sahá až do poloviny 14. století, kdy se jednalo o jeden z největších a nejvýstavnějších domů v celém městě. Postupné přestavby tento stav jen potvrzovaly, přičemž zásadní byly úpravy během 19. a počátku 20. století. V rámci dané lokality se jednalo o dominantní objekt těsně spjatý s historickým vývojem území, které zahrnuje mimořádně cenné pozůstatky nejstarších kamenných domů města. S bývalým hostincem a hotelem je spojeno i několik historických událostí, přičemž nejvýznamnější z nich je jistě úmrtí českého barokního malíře Petra Brandla. 

Přestože byl historický blok domů z hlediska památkové péče výrazně zasažen výstavbou nedalekého hotelu Mědínek, udržel si drtivou většinu kulturně-historických hodnot, pro něž je chráněn. S výstavbou zmiňovaného hotelu v šedesátých letech minulého století jsou spojeny také mnohé technické problémy, které staticky ohrozily desítky okolních staveb. To pregnantně dokazuje i dodnes viditelné vychýlení věže Sankturinovského domu. 

Dlouhodobá snaha současné majitelky o demolici domu čp. 314 může dle vyjádření statika NPÚ vést k nepředpokládaným haváriím, analogickým právě k těm ze šedesátých a sedmdesátých let. Týž statik také v minulých letech opakovaně varoval před částečnou i celkovou demolicí, která by mohla výrazně ohrozit i bezprostřední okolí domu. Rozhodnutí ministerstva kultury o zrušení prohlášení stavby (nikoli pozemku) za kulturní památku k výše zmíněným eventualitám s největší pravděpodobností výrazně přispěje. Z hlediska snahy o fyzické zachování podstaty památek je pak problematické i zrušení ochrany stále dochovaných mimořádně hodnotných gotických pozůstatků stavby, tedy i rozlehlých sklepů, které jsou součástí cenného podzemního systému a na kterých je město vybudováno. V současné situaci tak může majitelka odstranit zbývající stavební konstrukce v nevídaném rozsahu, a to včetně základů! Památková ochrana pozemku se na zachování jakékoliv části stavby zbavené statutu kulturní památky totiž nevztahuje. I zvýšená plošná památková ochrana v tomto případě nepostačuje. 

Sejmutí památkové ochrany proběhlo i přesto, že všechny orgány památkové péče opakovaně toto rozhodnutí zamítly a majitelka systematicky více jak 20 let řádně o památku nepečovala. Ministerstvo kultury pak při rozhodnutí zcela ignorovalo technický stav daného objektu i jeho okolí a otevřelo tak majitelce cestu ke kýžené novostavbě na místě památky! 

V době, kdy si pod záštitou ministerstva kultury rozsáhlou výstavou připomínáme život a dílo malíře Petra Brandla, dopomůže totéž ministerstvo ke zničení takto významné památky, natolik spojené s jeho životním příběhem… 

Apelujeme proto na urychlenou revokaci zmiňovaného rozhodnutí, čímž by mohlo být odvráceno nevratné poškození hodnot MPR Kutná Hora a zažehnány i další potenciální problémy. 


S projevem velké úcty 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 
předseda Klubu Za starou Prahu, v. r. 

Mgr. Lukáš Veverka doc. 
jednatel Klubu Za starou Prahu, v.r. 

Na vědomí: 
  • Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., vrchní ředitel sekce kulturního dědictví, MK ČR 
  • Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče, MK ČR 
  • Ing. Jana Dvořáková, referentka odboru památkové péče, MK ČR 
  • JUDr. Martin Zídek, ředitel památkové inspekce, MK ČR 
  • Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka, NPÚ 
  • Ing. Jan Žižka, ředitel územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, NPÚ 
  • PhDr. Aleš Pospíšil, památkář územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, NPÚ 
  • Mgr. Lukáš Seifert, starosta, MÚ Kutná Hora 
  • Ing. Věra Žáčková, vedoucí oddělení památkové péče, MÚ Kutná Hora 
  • Mgr. Ing. Pavel Bezouška, ředitel Nadace Kutná Hora – památka UNESCO