Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Někdo chce stavět na místě Holešovické tržnice?

Dozvěděli jsme se: 22. 6. 2012 požádal Magistrát hl.m.Prahy, Ministerstvo kultury ČR o zrušení památkové ochrany bývalých holešovických jatek - dnešní Holešovické tržnice.

Zdůvodnění v dopise čj.S-MHMP/859615/2012, zpracovaném magistrátním odborem evidence a správy majetku:

1. Areál bývalých Ústředních jatek a dobytčího trhu hl.m.Prahy, z hlediska své
původní funkce , využivání a stavební destrukce u někteých objektů v důsledku
povodní roku 2002. neodpovídá požadavkům státní památkové péče, kladeným na
nemovité kulturní památky a je v příkrém rozporu s předmětem ochrany tohoto
památkově chráněného areálu'

2. Areál se nacházi na uzemi velmi rozlehiém a jeho rehabiiitace ve smyslu zákona o
státní památkové péči by vyžadovala velké nevratné finanční zdroje. Z hlediska
rehabilitace funkce památky by ovšem zcela absurdně šlo o rehabilitaci pro jiný než
původní účel.

3 . Prohlášení MK ČR čj . 1599/92 ze dne 7 .1 .1993 bývalých jatek za kulturní památku lze považovat za důsledek rozporuplného vnímání konverze industriálních staveb, neboť v jejich případě lze velmi obtížně navazovat na přirozeně zpřetrhanou kontinuitu technického a hospodářského vývoje.

4 V případě bývalých Ústředních jatek a dobýčího trhu je situace umocněna
skutečností, že nejde o jasně formulovanou historickou stavební substanci' ale o
rozsáhlý areál, u kterého se nebraly v úvahu funkční a provozni limity, včetně časového
horizontu jeho možného přežíváni bez razantni rehabilitice jednotlivých objektů. Místo toho byly.realizovány úpravy pro alternativní využití, které spíše objekty poškodily než obnovily jejich památkovou hodnotu.

5. Vzhledem k tomu, že areál jako ceIek nesplňuje kritéria pro prohlášení věci za
kulturní památku, tak jak jsou definována V § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, tj nespornou výjimečnost, nenahraditelnost a nenapodobitelnost a
historickou autentičnost a nepředstavuje natolik vyjímečný doklad historického vývoje,
životního způsobu a prostředí, utváření staletími a nevykazuje nadprůměrné historické,
umělecké a památkové hodnoty, doporučuje hl. m. Praha zrušení prohlášení areálu
bývalých holešovických jatek za kulturní památku R.č.Ú.s. 1-2185 a pouze v zájmu uchování kontiunity a paměti místa navrhuje hl.m.Praha prohlásit jednotlivě pouze následující objekty za nemovité kulturní památky.

- brána se sousoším mužů s býky od sochařů B.Schircha a C.Vosmíka, byla prohlášena za nemovitou kulturní památku samostatně již v roce 1991 pod R.č.Ú.s. 2167

- vodárna 

- burza 

- dvě haly u vstupní brány, které vyvářejí symetrickou konfiguraci

Dopis podepsal: Ing. Radek Svoboda,ředitel Odboru  správy, evidence a využití majetku