Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

STANOVISKO K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO ZÁSTAVBU NAD KOLEJIŠTĚM HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ

V současné době je na různých úrovních hlavního města i městské části Praha 2 projednáván návrh změny územního plánu, který by umožnil masivní zástavbu volných prostor nad kolejištěm Hlavního nádraží v Praze. Vzhledem k závažnosti celého záměru vydává Klub Za starou Prahu toto stanovisko:

1) Dotčené území je nedílnou součástí historického centra Prahy a nachází se na hraně Pražské památkové rezervace a v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Jeho prostor patří k pohledově mimořádně exponovaným lokalitám, jejichž případná zástavba ovlivní architektonický, urbanistický i památkový charakter svého okolí. Jakékoli zásahy do obdobně exponovaného prostředí musejí být předem veřejně diskutovány a podloženy komplexní analýzou dopadů na bezprostřední i širší okolí.

2) Návrh změny územního plánu však nevyplývá ze závěrů veřejné diskuze nebo reálných potřeb města, ale vychází z představy investora, jejíž podstatou je intenzivní komerční zástavba dosud volných prostor mezi Novým Městem a Vinohrady. Navržený koeficient podlažních ploch budoucí zástavby (3,2) výrazně přesahuje dosavadní kritizované obdobné zásahy v okolí, jako je novostavba od ateliéru Zahy Hadid nebo hotel v Hybernské ulici (obojí s koeficientem 2,6). Lze tak již předem říci, že v případě schválení navržených kapacit zástavby je bohužel zcela irelevantní, zda bude na území následně vyhlášena soutěž nebo zda zde vzniknou i veřejné budovy, neboť intenzita komerčního využití vždy převáží nad jakoukoli snahou o architektonickou kultivaci naddimenzovaných hmot.

3) Návrh je projednáván v překvapivě zrychleném režimu pod evidentním časovým tlakem, a to bez toho, že by k němu byla vydána stanoviska zainteresovaných institucí, jako je IPR nebo Národní památkový ústav. K obdobnému spěchu není přitom vůbec žádný relevantní důvod, neboť město se k provedení změny nijak nezavázalo a investor si jí tak nemůže nijak nárokovat.

Z výše uvedených důvodů Klub Za starou Prahu s předloženou změnou ani s dosavadním průběhem projednávání zásadně nesouhlasí a vyzývá zároveň všechny zainteresované orgány a instituce, aby předložený návrh změny územního plánu zamítly a následně iniciovaly veřejnou diskusi o budoucnosti tohoto mimořádně cenného městského prostoru. Je více než zjevné, že v opačném případě dojde k urbanistické a památkové chybě, kterou již nebude možno napravit a která velmi negativně ovlivní budoucnost historického centra Prahy.

doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., v.r.
předseda Klubu Za starou Prahu

PhDr. Rostislav Švácha, CSc., v.r.
místopředseda Klubu Za starou Prahu
Praha, 21. 4. 2024