Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Stanovisko k ohrožení mazutové výtopny na sídlišti Invalidovna

Klub Za starou Prahu vydal stanovisko k plánované demolici mazutové výtopny na sídlišti Invalidovna v Karlíně.

STANOVISKO
k  plánované demolici mazutové výtopny na pražském sídlišti Invalidovna

V současné době nevyužívaný objekt bývalé centrální výtopny experimentálního sídliště Invalidovna (Praha 8-Karlín) patří mezi ojedinělé příklady industriální stavby s organicky pojatou lanovou střechou tvořenou betonovou skořepinou nad pravidelným šestiúhelným půdorysem. Architektonickým pojetím se stavba řadí mezi objekty tzv. bruselského stylu. Výtopna navržená architektem Janem Zeleným a statikem Františkem Bäumeltem byla realizována v letech 1964 až 1966 a do dnešních dnů se dochovala mimo technologickou část v pozoruhodně intaktním stavu včetně komína.

Tato mimořádná technická budova, která je součástí unikátního souboru sídliště Invalidovna, je aktuálně ohrožena demolicí, k níž majitel již získal kladné závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP. Klub Za starou Prahu s verdiktem magistrátu nesouhlasí a shoduje se s názorem Národního památkového ústavu, který doporučil zachování stavby. Rozhodnutí magistrátu je o to více alarmující, že již v době projednání žádosti o odstranění stavby byl místními občany podán návrh na prohlášení výtopny za kulturní památku. Zájem veřejnosti o zachování stavby dal vzniknout iniciativě s názvem Mazutka žije, jejíž cíl je mimo jiné v participaci se soukromým vlastníkem nalézt vhodné využití.

Jsme přesvědčeni, že výtopna představuje významnou součást architektonického dědictví, a to především z následujících důvodů:

• Mazutová výtopna je součástí urbanisticky a architektonicky celostně pojatého souboru ceněného obytného souboru experimentálního sídliště Invalidovna.

• Technické a architektonické pojetí stavby patří mezi kvalitní příklady bruselského stylu s mimořádně náročným řešením zastřešení, které bylo reflektováno již v dobovém odborném tisku.

• Provedení nosné části lanové skořepinové střechy se stříkaným betonem na ocelovém pletivu, o tloušťce pouhých 6 cm, je v daném případě technicky odvážným řešením včetně zvoleného tvaru zastřešení.


Klub Za starou Prahu proto vyjadřuje podporu podanému návrhu na prohlášení mazutové výtopny za nemovitou kulturní památku a snahám o nalezení takové konverze, která zachová architektonickou podstatu stavby.

Stanovisko v originální podobě lze stáhnout ZDE