Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k připravovanému zastavění dvora domu na Janáčkově nábřeží

Klub Za starou Prahu získal informaci, že firma Riverside Development s. r. o. zamýšlí upravit dům na nároží Vítězné ulice 1/čp. 126 a Janáčkova nábřeží na hotel a zastavět při tom téměř celou plochu dvora tohoto domu do výšky 3,71 metru. Záměr stavebníka schválil dne 28. března 2022 magistrátní odbor památkové péče s tím, že návrh zastavění dvora sice zvedá jeho výšku o jedno podlaží, „ ale zároveň tento dnes zcela utilitárně využívaný nehostinný prostor výrazně kultivuje“. Klub Za starou Prahu se zastavěním dvora zásadně nesouhlasí a stanovisko magistrátního odboru památkové péče pokládá za neodborné a nepřijatelné.

Dům čp. 126 na nároží Vítězné ulice a Janáčkova nábřeží na Malé Straně stojí na území pražské památkové rezervace a má statut kulturní památky. Tvoří součást bloku, který se převážně skládá z hodnotných neorenesančních domů z poslední čtvrtiny 19. století, a sám byl v letech 1875–1876 navržen autorem Národního muzea a spoluautorem Rudolfina Josefem Schulzem do podoby vysoce kvalitního neorenesančního objektu, jehož hodnotu zvyšuje sochařská výzdoba vchodu od nejvýznamnějšího českého sochaře 19. století Josefa Václava Myslbeka z roku 1878. Klub Za starou Prahu se již v šedesátých letech 20. století zasloužil o záchranu tohoto domu před demolicí, o níž se uvažovalo v souvislosti s projektem takzvaného malostranského tunelu. Klub též zastává názor, že k tak vynikajícím architektonickým dílům je třeba přistupovat s nejvyšší pietou, a to i k těm jejich částem, které nejsou viditelné z veřejného prostoru. Dvory památkově chráněných domů pokládáme za neoddělitelnou součást jejich původní architektonické koncepce. V urbanistickém měřítku přikládáme stejný význam vnitroblokům. Ve vnitroblocích tím nejsou vyloučeny drobné utilitární nebo ozdobné stavby. Zaplněním celé části vnitrobloku vestavbou o výšce 3,71 metru se však evidentně znehodnotí jeho prostor a poškodí se tak jeho celkové prostředí. Tvrzení magistrátního odboru o tom, že tato vestavba „ výrazně kultivuje “ jeho doposud nehostinný prostor, je tedy třeba považovat za krajně diskutabilní, neodborné a nepravdivé.

Stanovisko magistrátního odboru památkové péče k zastavění dvora domu čp. 126 na nároží Vítězné ulice a Janáčkova nábřeží se tak připojuje k dalším nepřijatelným rozhodnutím tohoto orgánu, na něž Klub Za starou Prahu upozorňoval například v souvislosti s připravovanými nástavbami na obchodním domě Máj nebo na budově bývalého Všeobecného penzijního ústavu. Klub pokládá tuto praxi magistrátního odboru památkové péče za vysoce škodlivou a nebezpečnou pro pražské památky.

Fakt, že se veřejnost o závažných památkových kauzách typu domu na nároží Vítězné ulice a Janáčkova nábřeží dozvídá náhodou a s ročním odstupem, je mimořádně alarmující a svědčí o způsobu, jakým se obdobné sporné zásahy v Praze běžně prosazují. Ještě závažnější je však skutečnost, že toto jednoznačně škodlivé stanovisko magistrátního odboru památkové péče je jen jedním z celé řady obdobných rozhodnutí, která tento odbor v posledních letech vydal. Klub Za starou Prahu proto vyzývá nejen k nápravě věci a revizi sporného rozhodnutí odboru, ale také k vyvození osobní odpovědnosti a k odvolání ředitele odboru Jiřího Skalického.

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., v.r.             doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., v. r.            

místopředseda Klubu Za starou Prahu                předseda Klubu Za starou Prahu


Adresáti:

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hlavního města Prahy

Ing. Martin Kubelka, Ph.D., ředitel Magistrátu hl.m. Prahy

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora

PhDr. Jaroslav Podliska, ředitel Národního památkového ústavu, pražského pracoviště

Mgr. Martin Baxa, ministr kultury ČR

Ing. Dana Šefčíková, vedoucí stavebního odboru MČ Praha 5


PDF verze stanoviska je dostupná ZDE