Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Studentská Památková mise - výzva členům Klubu


Vážení členové Klubu Za starou Prahu,

Je to historicky poprvé, co se náš klub zapojil – ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – do většího grantového projektu financovaného z Evropského sociálního fondu. V následujících odstavcích naleznete základní informace o projektu, jehož hlavním cílem je práce se studenty na průzkumech památek na území velké Prahy. Seznam lokalit, kterých se průzkum bude týkat, najdete na konci tohoto textu. 

Chtěli bychom Vás zároveň pozvat ke spolupráci. Je-li některé z uvedených území vašim bydlištěm, nebo jej důvěrně znáte a chtěli byste jej ze svého pohledu představit studentům, jste srdečně vítáni! Cílem projektu je totiž nejen seznámit studenty s metodami průzkumu památek, ale především jim pomoci získat k památkám vztah.
A to jim můžeme zprostředkovat právě my, členové Klubu Za starou Prahu. 

Název a identifikace projektu
název: „Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy“
registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36329
operační program: Praha – Adaptabilita (OPPA)
prioritní osa: 3 – Modernizace počátečního vzdělávání

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/41 ze dne 20. 6. 2013 na základě projektové žádosti předložené v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání. Příjemcem je Národní památkový ústav, partnerem bez finanční spoluúčasti pak Klub za starou Prahu.

Zaměření a cíle projektu
Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů na pražských vysokých školách pro potřeby památkové péče. Tohoto cíle bude dosaženo aktivní účastí studentů na průzkumu historických objektů ve vnějších částech Prahy mimo území pražské památkové rezervace. Studenti budou aktivně zapojeni monitoringu a screeningu památkového fondu na území velké Prahy a to přednostně v lokalitách, které se v současnosti výrazně vyvíjí a proměňují a kde je proto revize památkového fondu nanejvýš aktuálním úkolem. Odborným garantem projektu je Odbor evidence, dokumentace a IS, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze.

Hlavním přínosem je obohacení výuky památkové péče a dějin umění, zejména v oblasti získávání praktických znalostí a zkušeností, které mohou studenti využít při výkonu svého budoucího povolání. Studenti budou mít možnost kontaktu s odborníky z praxe a budou konfrontování s konkrétními potřebami a úkoly pražské památkové péče. Cílem projektu v dlouhodobém horizontu je získání nových perspektivních a kvalifikovaných pracovníků – památkářů a zvýšení společenské prestiže této profese.

Školy zapojené do projektu

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav pro dějiny umění, Ústav pro klasickou archeologii
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav dějin křesťanského umění
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického – Ústav památkové péče
Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Katedra dějin umění a estetiky

Celkový předpokládaný počet studentů a vysokoškolských pedagogů zapojených do projektu je 90 osob.


Seznam území navrhovaných pro studentskou výzkumnou práci:

Seznam A)
Zájmové oblasti, nacházející se na styčných a smíšených územích hl. města Prahy - pro výstup A
1) Praha 6-Břevnov (území ležící mimo památkovou zónu a NKP)
2) Praha 7-Bubeneč (území ležící mimo památkovou zónu)
3) Praha 6-Dejvice (území ležící mimo památkovou zónu)
4) Praha 5-Hlubočepy - různorodé území s řadou málo prozkoumaných lokalit (např. Žvahov)
5) Praha 7-Holešovice (území ležící mimo památkovou zónu) - plány na velké transformační změny
6) Praha 5-Košíře - území charakterem zástavby navazující na zástavbu památkové zóny (od Košířského náměsttí jižním směrem od Plzeňské ulice)
7) Praha 8-Libeň - kromě plánované zástavby na místě industriálních objektů se zde nacházejí málo prozkoumané lokality jako např. Na Kotlasce
8) Praha 4-Nusle (území ležící mimo památkovou zónu)
9) Praha 4-Podolí (území ležící mimo Pražskou památkovou rezervaci)
10) Praha 5-Smíchov (území ležící mimo památkovou zónu), západní část
11) Praha 5-Smíchov (území ležící mimo památkovou zónu), jižní a jihozápadní část - území charakterem zástavby navazující na zástavbu památkové zóny (Malvazinky)
12) Praha 4-Záběhlice - mimořádně zajímavé území s aktuálně plánovanou zástavbou v místech lokality Na Slatinách, navazující na již transformované území Pod Bohdalcem, za tratí pak zajímavé lokality Dolní Chaloupky a Horní Chaloupky, osada Práče, staré Záběhlice a zajímavé lokality Spořilova a Zahradního města.
13) Praha 10-Strašnice - transformační území
14) Praha 10-Vršovice (území ležící mimo památkovou zónu)
15) Praha 9-Vysočany

Seznam B) 
Zájmové oblasti nechráněné žádným typem plošné památkové ochrany (mimo OP PPR), většinou i bez nemovitých KP - pro výstup B
1) Praha-Březiněves 
2) Praha-Dolní Chabry - oblast poškozená současnými zásahy, nicméně v rámci KÚ lze nalézt i památkově hodnotné a nezdokumentované objekty, např. mlýn v západní části KÚ. 
3) Praha 22 - Hájek u Uhříněvsi, Praha 20-Horní Počernice - m. č. Xaverov - zástavba kolem dvora
4) Praha 15-Hostivař, s ohledem na rozsáhlost bude zpracována pouze předem vymezená část katastru - kupř. zástavba zvl. okolí filmových ateliérů.
5) Praha 12-Cholupice - zástavba kolem dvora s rozsáhlou budovou špýcharu, Cholupická bažantnice. 
6) Praha 21 - Klánovice - prvorepubliková příměstská vilová obec, dřevěná budova golfového klubu. 
7) Praha-Miškovice
8) Praha 22-Pitkovice 
9) Praha 12-Písnice, pouze část KÚ s historickou zástavbou - bývalý vesnický katastr
10) Praha 13-Řeporyje, s ohledem na rozsáhlost bude zpracována pouze předem vymezená část katastru - bývalý vesnický katastr s rozvinutou předměstskou řemeslně-rukodělnou výrobou
11) Praha 13-Slivenec - bývalý vesnický katastr s dominantní stavbou křížovnického hospodářského dvora a mramorovými lomy
12) Praha-Třeboradice (součást MČ Praha-Čakovice)
13) Praha 22-Uhříněves, část KÚ kolem dvora Netluky - velký hospodářský dvůr s řadou neogotických správních domků a výrobními objekty
14) Praha 13-Zadní Kopanina


Kontakt na koordinátorku projektu:
Mgr. Kateřina Samojská: katerina_samojska@volny.cz