Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Usedlost Petynka/Vincentium je jako Šípková Růženka

 

6. 7. 2013:  Obyvatelé Prahy 6-Břevnova se obrátili na Klub Za starou Prahu se žádostí, aby se vyjádřil ke kauze, kterou sami velmi intenzívně prožívají již nejméně rok. Jedná se o starou břevnovskou usedlost Petynka (čp. 32, Na Petynce 19) ve svahu mezi ulicemi Patočkovou a Na Petynce, jejíž sousedy tvoří usedlosti Kajetánka na západě a Šlajferka na východě.

Nejstarší část Petynky s romantizujícím průčelím přibližně z poloviny 19. století završeným stupňovitým štítem se obrací k jihu a podobně jako sousední Kajetánka byla pohledovým akcentem v rozsáhlé zahradní kompozici. Před koncem 19. století získal usedlost spolek Vincentinum, který byl charitativním zařízení pečujícím o osoby s nevyléčitelným onemocněním. K původní usedlosti bylo přistavěno několik budov na západní i východní straně.

 

Výřez ze stabilního katastru zachycujícího stav zástavby k roku 1840. Petynka je označena čp. 56, vlevo budovy usedlosti Kajetánka označené čp. 51 a 52.

 

Výřez z polohopisného plánu z roku 1910 s jmenovanými usedlostmi. Uprostřed Petynka/Vincetinum s čp. 32 s již přistavěnými budovami na západě, které dostaly čp. 487.

 

Fotografie průčelí Vincentina v nejlepší době jeho historie kolem roku 1910.


V 90. letech 20. století získal bezúplatným převodem od státu, konkrétně od ministerstva vnitra, chátrající budovy bývalé Petynky/Vincentina Nadační fond Vincentinum, tedy nově vzniklý fond hlásící se k charitativní tradici předchůdce s obdobným názvem. Jaké vyvíjel v dalších letech aktivity nelze přesně vytušit ani z jeho webových stránek kromě toho, že připravuje dva stavební projekty, a to ve spolupráci s developerskou společností Limus Romanus, z nichž jedním je právě rozměrná novostavba seniorského bydlení s lékařskou službou na místě Petynky. 

Současný pohled na usedlost od jihu.

Záměr obnovení sociálního zařízení pro osoby vysokého věku je bezpochyby velmi bohulibým záměrem a jen on ospravedlňuje předchozí bezúplatné získání pozemků a budov na tak mimořádném místě. Proč se ovšem Nadační fond Vicentinum chová jako bezskrupulózní developer a stávající pozemek chce vyčistit demolicí včetně zbourání staré usedlosti? Proč navrhuje architektonicky konzumní, nenápadité a robustní řešení, jehož realizace bude devalvací břevnovského pásu usedlostí? Obáváme se, že nejde o bohulibý projekt, ale zneužití „značky“ Vincentinum pro obyčejnou developerskou bytovou výstavbu, jen zaměřenou na konkrétní cílovou skupinu, a to bohaté seniory. Přezíravý přístup vlastníka nemovitosti k tradicím a hodnotám místa by takovému vysvětlení nasvědčoval.Autorem návrhu je ateliér Loxia, který navrhl také sousední obytné budovy v ulici Na Petynce, vložené do severního okraje pozemku usedlosti Kajetánka. Další vizualizace prohlédněte ZDE.

Místní občané zorganizovali petici proti bourání a člen zastupitelstva MČ Prahy 6 za stranu zelených pan MUDr. Antonín Nechvátal podal podnět na MK ČR, aby budova usedlosti Petynka byla prohlášena za památku. Ministerstvo kultury ČR však podnět odmítlo a řízení nezahájilo.

Klub Za starou Prahu se ke kauze vyjádřil takto:   

Budovy bývalé Petynky/Vincentina jsou součástí pásu historických břevnovských usedlostí Malovanka, Šlajferka, Petynka, Kajetánka, který sám o sobě představuje vysokou urbanistickou hodnotu a znamená pro obyvatele této lokality významnou identifikaci s místem a vytváří silný vztah k její minulosti, jak dokládá aktivní protest břevnovských občanů vyjádřený peticí. Tato skutečnost by neměla být městskou částí lhostejně přehlížena a smetena jako zbytečná překážka developerského projektu, ale městská část a její politická reprezentace by naopak takto jasně vyjádřený názor občanů měly podporovat a ctít.

Domníváme se, že snížením plánovaného objemu stavebního záměru by bylo možné dosáhnout kompromisního řešení, které by vyhovělo oběma stranám sporu. Rozhodně by měla být zachována hlavní budova usedlosti v romantizujícím slohu první poloviny 19. století, jejíž štítové průčelí se pohledově významně uplatňuje od Patočkovy ulice, a přestavbou či dostavbou bočních křídel by bylo možné realizovat zamýšlený stavební program sociálního bydlení.

Stavební záměr, který jen podnikatelsky těží z významu lokality a přitom není ochoten zachovat alespoň nejvýznamnější prvky její historické paměti, považujeme za špatný a nehodný společnosti, která deklaruje svůj vřelý vztah k architektonickým a urbanistickým hodnotám a respekt k názoru občana.   

Vyzýváme politickou reprezentaci i státní správu Městské části Praha 6, aby dbaly výše uvedených skutečností a snažily se sladit záměr městské části s jasně vyjádřeným názorem a přáním občanů.

Usedlost Petynka/Vincentinum je jako Šípková Růženka, spí a čeká na své vysvobození. Při citlivém přístupu může místo rozkvést do nečekané krásy, necitlivý přístup jej zničí.

- beč-