Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Věcný záměr nového památového zákona schválen vládou ČR

30.3.2013 - Vláda České republiky usnesením č. 156 ze dne 6. března 2013 schválila věcný záměr zákona o památkovém fondu.

Text věcného záměru čtěte ZDE

Info z webu MK ČR.
V rámci svého programového prohlášení se vláda České republiky mimo jiné zavázala, že předloží taková legislativní opatření, která zajistí účinný, transparentní, předvídatelný a odborně garantovaný způsob nakládání s památkovým fondem České republiky, která ale též posílí právní jistotu občanů a zároveň odstraní zbytečné administrativní zátěže a současně bude navrhovat opatření, která zmírní dopady vznikající z titulu omezení vlastnických práv. Naplnění výše uvedených cílů má být realizováno prostřednictvím nového zákona o památkovém fondu, jehož věcný záměr byl dne 6. 3. 2013 schválen vládou České republiky.

Věcný záměr nového zákona o památkovém fondu byl v průběhu jeho tvorby na půdě Ministerstva kultury široce diskutován a připomínkován subjekty dotčenými péčí o památkový fond – vlastníky významných segmentů kulturního dědictví, orgány státní a veřejné správy, občanskými sdruženími, vysokými školami, nezávislými odborníky, odbornými a výzkumnými institucemi atp., a rovněž byl z předních odborníků na památkovou péči složen odborný tým pro přípravu věcného záměru tohoto zákona, kde byly jednotlivé teze diskutovány a hledala se věcně správná a přijatelná řešení.

Věcný záměr nového zákona o památkovém fondu reflektuje na současné trendy a stávající legislativní prostředí, když mimo jiné vychází z právních předpisů o informačních systémech a základních registrech, respektuje legislativní změny stavebního řádu a rovněž v mnoha ohledech reaguje na principy nového občanského zákoníku, legislativu EU a další národní i mezinárodní předpisy. Věcný záměr přináší celou řadu velmi důležitých změn a nových mechanismů péče o kulturní dědictví, když např. zásadním způsobem rozšiřuje kompenzaci za omezení vlastnického práva pro vlastníky nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Zcela nově je zpracována problematika péče o archeologické kulturní dědictví, včetně provázání s činností stavebních úřadů, problematika evidence památkového fondu byla koncipována v návaznosti na novou legislativou v této oblasti a provázána na další elektronické systémy. Nové principy lze nalézt v rámci problematiky obnovy památkového fondu, zejména ve vztahu k územnímu plánování, nově jsou definována ochranná a nápravná opatření. Významnou změnou je návrh systému kontroly a dohledu v oblasti památkové péče, je posilována odbornost památkové péče a na druhou stranu věcný záměr zakládá mechanismy pro zmírnění byrokratické zátěže jak občanů, tak také státní správy. Věcný záměr v neposlední řadě navazuje na mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika na poli ochrany památkového fondu vázána.

Na podkladě schváleného věcného záměru zákona zahájí Ministerstvo kultury neprodleně přípravu paragrafového znění zákona tak, aby byl dodržen stanovený termín jeho odevzdání . Zohlední v ní nejen připomínky legislativní rady vlády, ale i rozpravu spojenou s projednání návrhu věcného záměru zákona ve vládě. Na dalším postupu prací se bude podílet široká odborná komise, která již stála u zrodu věcného záměru zákona. Chybět nebude také průběžná komunikace s vnějším občanským prostředím v celém jeho názorovém spektru.