Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Chronologie kauzy zamýšlené demolice domu na Václavském náměstí + dokumenty

Řazeno sestupně od nejnovějšího k staršímu. 

2. 2. 2015

Ministerstvo kultury ČR zrušilo stanovisko magistrátu z 24. 6. 2010 (Kněžínkovo -viz níže) a nahradilo jej novým vlastním. Lapidárně píše (a na mnoha stránkách zdůvodňuje), že magistrát nerespektoval základní principy památkové ochrany a že jak demolice, tak realizace navržených staveb, je z hlediska památkové péče neakceptovatelná. Toto stanovisko je nadále závazné pro všechna další řízení před stavebním úřadem, není však rozhodnutím v samostatném správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

10.6.2014

Stavební odbor magistrátu zrušil rozhodnutí stavebního odboru Prahy 1, kterým byla povolena demolice domu čp. 1601 na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Dokument čtěte ZDE.

25. 10. 2013

Z nařízení stavebního odboru MČ Prahy 1 začalo bourání budovy bývalé Pražské akciové tiskárny čp. 920 v Opletalově ulici. V případě havarijní situace lze bourání podle stavebního řádu uskutečnit bez platného rozhodnutí o odstranění stavby a bez schválení památkáři. Podrobněji ZDE.

8. 10. 2013

K záměru bourání domu čp. 1601 se vrátil po dvou letech Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu parlamentu ČR. Na zasedání výboru přijal Usnesení, v němž žádá prověření zřejmých nezákonnosti kauzy Nejvyšším kontrolním úřadem.

25. 9. 2013 

Odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal rozhodnutí o odstranění stavby. Proti rozhodnutí se odvolala ČTK, která je účastníkem řízení a sídlí v sousední budově. 

19. 9. 2013
Na Zastupitelstvu hlavního města Prahy byla projednána petice občanů Za záchranu domu Václavské náměstí 47 a potvrzeno předchozí rozhodnutí Rady HMP o podání odvolání v územním řízení. Záznam projednání petice zastupitelstvem je možné si přehrát, šlo o bod programu č. 30/3.

17. 9. 2013
Rada hlavního města Prahy rozhodla na základě petice občanů Za záchranu domu Václavské náměstí 47 a z titulu účastníka územního řízení proti rozhodnutí tohoto řízení se odvolat. Odvoláním byl pověřen Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Odvolání bylo podáno 24. 9. 2013. Viz příloha.

11. 9. 2013
Odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal územní rozhodnutí povolující stavbu polyfunkčního domu na místě stávajících objektů čp. 1601, dvorní části čp. 818 a čp. 920. Viz příloha

30. 7. 2013 
Veřejný ochránce práv zveřejnil tiskovou zprávu, v níž shrnuje závěry svého šetření, jímž se zabýval z podnětu Klubu Za starou Prahu od 31. 10. 2011.  Závěr šetření: Pražský magistrát zásadně chyboval při schválení demolice budov nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze. Vyřízením případu úřadem ombudsmana se zabýval i pořad ČT Ochránce, vysílaný premiérově 15.12.2013. Záznam pořadu je možné přehrát z uvedené stránky.  

24. 7. 2013 
Klub Za starou Prahu uspořádal demonstraci proti bourání domu na Václavském náměstí.

1. 7. 2013
Ministryně kultury Alena Hanáková z vlastního podnětu přezkoumala neprohlášení domu za památku. V závěrečném verdiktu se přiklonila k doporučení rozkladové komise, která konstatovala, že „práva vlastníků nabytá v dobré víře převažují nad veřejným zájmem na ochraně kulturního dědictví.“ 
Viz přílohy – doporučení rozkladové komise; konečné rozhodnutí ministryně

30. 6. 2013
Občanský monitoring uspořádal demonstraci proti bourání domu čp. 1601 před Novou radnicí na Mariánském náměstí.

5. 12. 2012
Občanský monitoring uspořádal demonstraci proti bourání domu čp. 1601 před Ministerstvem kultury ČR na Valdštejnském náměstí.

3. 9. 2012
Ministerstvo kultury ČR neprohlásilo dům čp. 1601 za kulturní památku.  A to ze dvou hlavních důvodů: a) dům je dostatečně chráněn statutem památkové rezervace, na jejímž území leží; b) „závažné vady vydaného závazného stanoviska magistrátu by nebylo rozumné zhojit nadhodnocením jeho kvalit“. Viz příloha

11. 4. 2012
Občanský monitoring uspořádal demonstraci proti bourání domu čp. 1601 před Ministerstvem kultury na Valdštejnském náměstí.

14. 12. 2011
Senát Parlamentu ČR uspořádal ke kauze 23. 9. 2011 veřejné slyšení na základě petice podepsané více než 14 tisíci občany. Na své schůzi 14. 12. 2011 pak přijal usnesení, v němž shledal petici odůvodněnou a vyzval příslušné památkové orgány k dodržování platné památkové legislativy. Viz příloha

11. 12. 2011
Uměleckohistorická společnost podala podnět na MK ČR k zapsání domu čp. 1601 za kulturní památku. Viz příloha

26. 9. 2011
Ministr kultury ČR podnět profesorů zamítl s odůvodněním obdobným jako v dokumentu z 23. 5. 2013. 

15. 7. 2011
13 vysokoškolských profesorů podalo Ministru kultury ČR J. Besserovi podnět  k obnově řízení. Viz příloha (pozn.: vlastní profesní ctí zaštítily hodnotu domu čp. 1601, která byla v dosavadním úředním řízení nedoceněna, nebo vůbec nehodnocena.)

7. 6. 2011
Klub Za starou Prahu uspořádal demonstraci proti bourání domu čp. 1601 přímo na Václavském náměstí.

23. 5. 2011
Ministr kultury ČR jako nejvyšší orgán státní památkové péče zrušil na základě rozkladu investora Rozhodnutí MK ČR z 5. 1. 2011 a potvrdil platnost Závazného stanoviska OKP MHMP. Hlavním důvodem pro rozhodnutí ministra bylo údajné nezohlednění investorových práv nabytých v dobré víře. Viz příloha (pozn.: podle správního řádu subjekt nabývá práva až na základě rozhodnutí ve správním řízení, které dosud investor žádné neměl.)

5. 1. 2011
Ministerstvo kultury ČR jako druhoinstanční orgán státní památkové péče zrušilo z podnětu Klubu Za starou Prahu v zkráceném přezkumném řízení závazné stanovisko OKP MHMP. Viz příloha

24. 6. 2010
Odbor kultury a památkové péče MHMP jako výkonný orgán státní památkové péče vydal kladné závazné stanovisko.  Viz příloha
Svůj souhlas opírá o tyto podklady:
a) vyjádření historika architektury Zdeňka Lukeše z 30. 3. 2010 – Viz příloha (pozn.: posudek byl dodán do řízení investorem, na jehož objednávku vznikl)
b) kladné vyjádření výboru pro kulturu ZHMP, kde byl záměr novostavby 9. 3. 2010 prezentován – Viz příloha (pozn.: nepřípustné ovlivňování orgánu státní správy samosprávou!)
d) názor Sboru expertů pro památkovou péči – Viz příloha (pozn.: vzdor svému názvu se sbor zabýval výhradně novostavbou, jakoby se jednalo o zástavbu prázdné parcely, starý dům nebyl shledán hodným ani jedné věty.)

1. 2. 2010
K záměru bylo zpracováno obligatorní odborné stanovisko NPÚ, územního pracoviště v hl. m. Praze jako odborné složky státní památkové péče, které se opírá mimo jiné o jednoznačně odmítavý názor vlastní externí památkové rady, a záměr považuje za vyloučený.

6. 10. 2009
Investor podal na OKP MHMP žádost o schválení:
a) demolice objektů čp. 1601, dvorní části hotelu Jalta čp. 818 a torza bývalé tiskárny čp. 920 vyjma uliční fasády v Opletalově ulici;
b) o novostavbu polyfunkčního domu na místě demolovaných objektů.

----------------------------------------------------------------------------------------

Reportéři ČT - 2 díly pořadu věnované kauze:

2010 - Dům na Václavském náměstí na odstřel - video ZDE

2011 - Demolice domu na Václavském náměstí - video ZDE

Gebrian versus - jeden díl pořadu Adama Gebriana věnovaný tématu - video ZDE

 

(beč)