Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Zpráva o hospodaření 2018

Zpráva o hospodaření KLUBU ZA STAROU PRAHU v roce 2018

KLUB ZA STAROU PRAHU se stal od 1. 1. 2014 plátcem daně z přidané hodnoty a přešel z vedení daňové evidence na podvojné účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou již sledovány pro účely zjišťování hospodářského výsledku příjmy a výdaje, ale náklady a výnosy.

Celkové výnosy za rok 2018 dosáhly částky 1.530.197 Kč a celkové náklady 1.399.328 Kč.

Klub Za starou Prahu v roce 2018 vykázal celkový hospodářský výsledek: zisk 130.869 Kč

 

I.                     Výnosy – 1.530.197 Kč

 

Výnosy se skládají:

z tržeb za prodej zboží v knihkupectví Juditina věž, které tvoří největší část výnosů, v roce 2018 to bylo 994.864,- Kč

z toho:

-           642.540,- Kč za prodej v knihkupectví (v roce 2017 706.299,- Kč)

-           352.324,- Kč za prodej přes internetový obchod (v roce 2017 391.880,- Kč)

Doplňkové služby při prodeji zboží - výnosy z poštovného za zasílané objednané zboží činily 33.896,- Kč (v roce 2017 32.383,- Kč)

Další části výnosů tvoří tržby z prodeje služeb - služby spojené s průvodcovstvím, inzerce ve Věstníku, příprava přednášek ve výši 16.750,- Kč.

Členské příspěvky byly v roce 2018 přijaty ve výši 380.383,- Kč, což je o 7.133,- Kč více než v loňském roce.

Dotace (grant na Věstník) z Ministerstva kultury činila 80.000,- Kč.

Úroky z bankovních účtů a kurzové zisky činily 113,- Kč.

Jiné provozní výnosy – vrácení soudního poplatku 8.000,- Kč a pojistné plnění od pojišťovny za krádež v knihkupectví 16.191,- Kč

           

II.                   Náklady – 1.399.328 Kč

 

Náklady se skládají:

Největší položku nákladů tvoří náklady na nákup zboží (knih) pro knihkupectví a zásilkový obchod, které za rok 2018 činily 622.411,- Kč (v roce 2017 801.152,- Kč).

Náklady na provoz a energie činily 45.873,- Kč a 10.455,- Kč bylo zaplaceno na pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Náklady na spotřebu materiálu činily 30.516,- Kč:

Kancelář:

-           Předplatné ZPP 2018                          894,- Kč

-           Kancelářské potřeby                           782,- Kč

-           Kávovar ETA                                                   999,- Kč

Knihkupectví:

-           kancelářské potřeby, úklid, režie                                                       7.497,- Kč

-           nákup drobného vybavení – pokladní zásuvka, počítač        20.344,- Kč

Náklady na služby ve výši 401.882,- Kč byly vynaloženy následovně:

-           Náklady na vydání 2 čísel Věstníku celkem ve výši 158.623,- Kč:

o    typografie a sazba                              30.880,- Kč

o    tisk časopisu                             95.119,- Kč

o    autorské honoráře                               11.084,- Kč

o    rozeslání časopisu                      21.540,- Kč

 

-           náklady na reprezentaci občerstvení, ceny do soutěže                           3.730,- Kč

-           tisk diplomů, členských známek, zprac.poukázek                                               14.898,- Kč

-           zajištění prostor                                                                                                   18.420,- Kč

-           znalecký posudek                                                                                     7.500,- Kč

-           poštovné kanc.                                                                                                    3.908,- Kč

-           internet, domény, webhosting                                                                82.555,- Kč

-           vedení účetnictví                                                                                      41.405,- Kč

-           telefonní poplatky + Mediatel                                                                             8.663,- Kč

-           poštovné                                                                                                               43.812,- Kč

Mzdové náklady – tj. mzdy pracovníkům knihkupectví činily 232.532,- Kč

Účetní odpisy majetku byly zaúčtované do nákladů ve výši 3.786,- Kč

Náklady na bankovní poplatky za vedení účtu: 17.367,- Kč a poplatky za platby platebními kartami: 13.411,- Kč.

Klub dále zaplatil kolky a soudní poplatky ve výši 4.222,- Kč.

Byl zaplacen členský příspěvek Europa Nostra ve výši 6.506,- Kč.

Náklady na opravy činily 5.826,- Kč - oprava el. instalace, oprava dataprojektoru

Dále byla do nákladů zaúčtována škoda při krádeži hotovosti – pokladní manko ve výši 9.941,- Kč a 9.846,- Kč za opravu dveří a výměnu zámku.

 

III.                 Stav bankovních účtů a pokladen:

 

Ke dni 31. 12. 2018 měl Klub na bankovních účtech u České spořitelny 684.249,- Kč a hotovost v pokladně 13.324,- Kč.

 

V Praze dne 11. 3. 2019

 

Zpracovala:

Marcela Součková

Účetní Catherine Life, a.s.