Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Zpráva o hospodaření 2019

  Zpráva o hospodaření KLUBU ZA STAROU PRAHU v roce 2019  

KLUB ZA STAROU PRAHU se stal od 1. 1. 2014 plátcem daně z přidané hodnoty a přešel z vedení daňové evidence na podvojné účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou již sledovány pro účely zjišťování hospodářského výsledku příjmy a výdaje, ale náklady a výnosy.  

Celkové výnosy za rok 2019 dosáhly částky 1.496.424 Kč a celkové náklady 1.574.405 Kč.

Klub Za starou Prahu v r. 2019 vykázal celkový hospodářský výsledek ztrátu 77.952 Kč.

 

I.                     Výnosy – 1.496.424 Kč

 

Výnosy se skládají:

z tržeb za prodej zboží v knihkupectví Juditina věž, které tvoří největší část výnosů, v roce 2019 to bylo 1.000.517,- Kč

z toho:

-           601.362,- Kč za prodej v knihkupectví (v roce 2018 642.540,- Kč)

-           399.155,- Kč za prodej přes internetový obchod (v roce 2018 352.324,- Kč)

Doplňkové služby při prodeji zboží - výnosy z poštovného za zasílané objednané zboží činily 35.889,- Kč (v roce 2018 33.896,- Kč)

Další části výnosů tvoří tržby z prodeje služeb - služby spojené s průvodcovstvím, inzerce ve Věstníku, příprava přednášek ve výši 19.250,- Kč.

Členské příspěvky byly v roce 2019 přijaty ve výši 374.241,- Kč, což je o 6.142,- Kč méně než v loňském roce.

Dotace (grant na Věstník) z Ministerstva kultury činila 65.000,- Kč.

Úroky z bankovních účtů a kurzové zisky činily 451,- Kč.

Jiné provozní výnosy    1.075,- Kč.

           

II.                  Náklady – 1.574.510 Kč

 

Náklady se skládají:

Největší položku nákladů tvoří náklady na nákup zboží (knih) pro knihkupectví a zásilkový obchod, které za rok 2019 činily 795.786,- Kč (v roce 2018 622.411,- Kč).

Náklady na opravy činily 5.395,- Kč - oprava kamen, WC.

Náklady na provoz a energie činily 46.668,- Kč a 10.455,- Kč bylo zaplaceno na pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Náklady na spotřebu materiálu činily 9.411,- Kč:

Kancelář:

-           disk do počítače                                           799,- Kč

-           Kancelářské potřeby + materiál              1658,- Kč

Knihkupectví:

-           kancelářské potřeby, úklid, režie               6.954,- Kč

Náklady na služby ve výši 425.250,- Kč byly vynaloženy následovně:

 

-          Náklady na opravy činily 5.395,- Kč - oprava kamen, WC

-          Náklady na vydání 3 čísel Věstníku celkem ve výši 224.449,- Kč:

o    typografie a sazba                            41.431,- Kč

o    tisk časopisu                                     120.102,- Kč

o    autorské honoráře                             16.613,- Kč

o    rozeslání časopisu                              46.303,- Kč

-          náklady na reprezentaci občerstvení, ceny do soutěže                               4.000,- Kč

-          tisk diplomů, členských známek, zprac.poukázek                                         20.195,- Kč

-          zajištění prostor                                                                                                18.000,- Kč

-          náklady rekonstrukce                                                                                       8.000,- Kč

-          poštovné kanc.                                                                                                   5.733,- Kč

-          internet, domény, webhosting                                                                        41.614,- Kč

-          vedení účetnictví                                                                                               41.402,- Kč

-          telefonní poplatky + Mediatel                                                                         9.199,- Kč

-          poštovné                                                                                                             43.412,- Kč

-          dopravné a ostatní náklady                                                                             3.851,- Kč

Mzdové náklady – tj. mzdy pracovníkům knihkupectví činily 245.829,- Kč

Účetní odpisy majetku byly zaúčtované do nákladů ve výši 3.786,- Kč

Náklady na bankovní poplatky za vedení účtu: 16.887,- Kč a poplatky za platby platebními kartami: 13.146,- Kč.

Byl zaplacen členský příspěvek Europa Nostra ve výši 7.222,- Kč.

 

III.                Stav bankovních účtů a pokladen:

 

Ke dni 31. 12. 2019 měl Klub na bankovních účtech u České spořitelny 662.925,- Kč a hotovost v pokladně 49.382,- Kč.

 

V Praze dne 31. 3. 2020

 

Zpracovala:

Marcela Součková

Účetní Catherine Life, a.s.